Hyresvillkor

Hyresvillkor

  1. Hyrestagaren är ansvarig att under hyrestiden vårda hyresobjektet väl. För det fall hyrestagaren orsakar eller upptäcker fel eller skada på hyresobjektet, skall uthyraren snarast möjligt underrättas därom. Hyrestagaren ansvarar för skada som orsakas uppsåtligt eller av vårdslöshet.
  2. Det åligger hyrestagaren att vid hyrestidens utgång återlämna hyresobjektet på den plats där den avhämtades eller på annan avtalad plats. Vid återlämnandet skall det hyrda objektet vara i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. Uthyrare och hyrestagare skall besiktiga objektet gemensamt för bedömning av dess skick.
  3. Skulle hyrestagaren låta annan nyttja hyresobjektet svarar hyrestagaren för denna i alla avseenden.
  4. Ansvar för skada på hyresobjektet. Följande brister/fel finns vid hyrestidens början:
  5. Hyrestagaren är medveten om, och accepterar, att användandet av den hyrda egendomen sker på egen risk samt att hyrd egendom endast får användas i enlighet med de säkerhetsfunktioner och övriga föreskrifter som uthyraren har lämnat.

Hyrestagaren är också medveten om det risker som är förenade med framförandet av den hyrda egendomen, såsom att det kan finnas föremål på eller under vattenytan, vilka kan medföra skada vid påkörning. Hyrestagaren avsäger sig, genom undertecknande av detta avtal, att göra ansvar gällande gentemot uthyrare för alla person- eller sakskador till vilka hyrestagaren på något sätt varit vållande, om än bara delvis.

Hyrestagaren åtar sig också genom detta avtal att svara för samtliga kostnader som uthyraren kan drabbas av på grund av att hyrestagaren vållar skada på den hyrda egendomen eller vållar tredje man person- eller sakskada.

  1. Åldersgräns att hyra vattenskoter är 18 år. Vattenskotern hyrs alltid fulltankad och återlämnas alltid fulltankad tillbaka om inget annat är överenskommet. Bränsle 98 E.
  2. Självrisk på vattenskotern är 1000€. Självrisk på trailer 500€. Övrig utrustning ersätts till nypris.

Jag har hyrt ovannämnd utrustning av JetSki Åland c/o Firma T E F FO nr 1535255-1 och genom att underteckna detta avtal accepterar jag att följa avtalsvillkoren ovan.